Κυριακή, 27 Νοεμβρίου 2016

Δήλωση Κυψελών για ξεχειμώνιασμα

           Σύμφωνα με τον αριθ. 2015/1366  Κανονισμό της ΕΕ όλοι οι μελισσοκόμοι υποχρεούνται να δηλώσουν μέχρι τέλος Δεκεμβρίου 2016 στις κατά τόπους ΔΑΟΚ τον αριθμό των μελισσοσμηνών
που πρόκειται να διαχειμάσουν προκειμένου να τύχουν ενισχύσεων για το επόμενο έτος. Σε αντίθετη
περίπτωση θα αποκλείονται από τα επιδοτούμενα προγράμματα.
           Τα προγράμματα ενίσχυσης είναι τα παρακάτω:
                    Δράση 3.1  ''Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων'' ενισχύεται η αγορά κυψελών(γονοθαλάμων) σε ποσοστό 10% των δηλωθέντων και απαιτούνται τα παρακάτω:
                             α. Να είναι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ τουλάιστον μέχρι τέλος Ιουλίου του έτους ενίσχυσης
                             β. Να είναι κάτοχοι μελισσοκομικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον 20 μελισσοσμηνών
                             γ. Η δαπάνη αγοράς κυψελών να έχει πραγματοποιηθεί από 1η Σεπτεμβρίου τρέχοντος έτους μέχρι 20 Μαρτίου του επόμενου(τιμολόγιο)
                     Δράση 3.2  ''Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας'' ενισχύεται η δαπάνη μετακίνησης των μελισσοσμηνών από τον τόπο της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης σε άλλον κατά τυο χρονικό διάστημα από 1η Σεπτεμβρίου έως και 20ή Μαίου και απαιτούνται τα παρακάτω:
                              α. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών εκμεταλλεύσεων ως επαγγελματίας αγρότης
                              β. Κατοχή τουλάχιστον 110 μελισσοσμηνών με ελάχιστη ακαθάριστη αξία παραγωγής 8000 ευρώ
                              γ. κατοχή μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ και θεώρηση τουλάχιστον 1 έτος πριν την ημερομηνία αίτησης
                              δ. υποβολή αίτησης διαχείμασης
                              ε. υποβολή αίτησης-δήλωσης συμμετοχής στη δράση 3.2 στις κατά τόπους ΔΑΟΚ για τις επόμενες μετακινήσεις

           Οι αιτήσεις ενίσχυσης υποβάλλονται στις κατά τόπους ΔΑΟΚ περίπου τον Απρίλιο κάθε έτους

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου